Dec 21, 2015

GizzA, Hanaya, tram Gift

Women's Tops : GizzA - Christmas Jacket with Cardigan - Women [Red] (Group Gift, Free)
Men's Tops : GizzA - Christmas Jacket with Cardigan - Men [Green] (Group Gift, Free)
Tree : Hanaya - Christmas Tree 2015 (Free)

Pose : //elephante poses// Mary *December 2015 Subscriber Gift*

Earring : tram -shizuku earring- (Group Gift, Free)
No comments:

Post a Comment